ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคบัณฑิต รุ่นที่ 9

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต รุ่นที่ 9

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคบัณฑิต รุ่นที่ 9

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา Exlaw 8

ให้ผูู้ที่มีรายชื่อเข้ารายงานตัวในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน
08.30-10.00 น. รายงานตัวพร้อมชำระค่าลงทะเบียน 16,500 บาท
10.00-12.30 น. เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศรุ่นที่ 9
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาภาคบัณฑิต รุ่นที่ 9

ตามที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัคฑิต รุ่นที่ 9
ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องพุดตาน ชั้น 1 อาคารคณะนิติศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รุ่นที่ 9

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลงทะเบียนเพื่อพิมพ์ใบรายงานตัวในเวบไซต์ http://www.reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp
ศึกษาคู่มือได้ในเว็บไซต์หัวข้อ 2. “ขั้นตอนการพิมพ์ใบรายงานตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี”

หากมีข้อสงสัยในการใช้งาน
ติดต่อ โทร 077913378 , 081270772 อีเมล kanlada.bur@gmail.com
รายชื่อมีสิทธิ์เข้าศึกษาExlaw8