รับสมัครนักศึกษาประเภทรับตรง ปีการศึกษา2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ
1.ประกาศรับสมัครlaw9112559
2.ใบสมัครนักศึกษาใหม่-ภาคปกติ-ประจำปีการศึกษา-2559