ศิษย์เก่าที่สอบนายร้อยตำรวจได้15 คน

(1) ร.ต.ท.ธวัชชัย ศักดิ์อำนวย

(2) ร.ต.ท.นภัทร ดวงสถิต

(3) ร.ต.ท.ทวีศักดิ์ รอดรักษ์

(4) ร.ต.ท.อนิรุจน์ พลรักษ์

(5) ร.ต.ท.ภูวภัทร สระขาว

(6) ร.ต.ท.สัญญา กล่อมสุข

(7) ร.ต.ท.อิศเรศ สำเนียงหวาน

(8) ร.ต.ท.วิรตน์ ดำช่วย

(9) ร.ต.ท.ศรัญญู ศิลปะรัศมี

(10)ร.ต.ท.ภาณุพงศ์ วิชัยดิษฐ์

(11)ร.ต.ท.ธนกร แก้ววิชัย

(12)ร.ต.ท.กฤษฎา ทองสกุล

(13)ร.ต.ท.เอกกมล สอนอินทร์

(14)ร.ต.ท.วิเศษ ชูพยัคฆ์

(15)ร.ต.ท.ธีระศักดิ์ หมิกพิมล