สอบผ่านใบอนุญาตว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

สอบผ่านใบอนุญาตว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

จำนวน 13 คน  ประกอบด้วย

1) นายสรยุทธ อริวสะโร

2) นายสุวัฒน์ ธรรมบำรุง

3) นายสิทธิพร ภาศภิรมย์

4) นายอดิศักดิ์ พุฒทอง

5) นายอธิพงศ์ ศะศิเดโช

6) นายวรวิทย์ มานพ

7) นางสาวมลทิรา หนักแก้ว

8) นายเอกลักษณ์ ผลส่ง

9) นายนัฎฐพนธ์ ประดิษฐ์พร

10) นายภาณุพงษ์ จันทร์เพ็ชร

11) นายศักดิ์สมิทธิ์ หนูสังข์

12) นายนรากร นามบุตร

13) ว่าที่ร้อยตรีจักรณรงค์ พรหมจันทร์