สำเร็จเนติบัณฑิตไทยสมัย 65 และสมัย 66 จำนวน 5 คน

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำเร็จเนติบัณฑิตไทยสมัย 65 และสมัย 66 จำนวน 5 คน ได้แก่
1) นายอภิศักดิ์ พุฒทอง
2) ร้อยตำรวจโทวัชรินทร์ เขียวคง
3) นายศักดิ์สมิทธิ์ หนูสังข์
4) นายนรากร นามบุตร
5) นายอธิพงศ์ ศะศิเดโช