สัมมนาผุ้นำนักศึกษา 2560

โครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา 2560

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 ณ รุ่งอรุณรีสอร์ท ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้ภาวะความเป็นผู้นำ รู้จักการทำงานเป็นทีม และมีจิตสำนึกสาธารณะพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป