โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท)

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
3. มีความประพฤติดี  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมการเรียนการสอน
กิจกรรมศาลจำลอง
– คลินิกกฎหมายอาจารย์ผู้สอนจากส่วนกลาง และอาจารย์ผู้สอนจากเนติบัณฑิตยสภา
– กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ
– ห้องสมุดกฎหมายมาตรฐานเนติบัณฑิตยสภา
– มีระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการปฎิบัติการ
– ศึกษาดูงานองค์กรวิชาชีพ
– กิจกรรมสาธารณะประโยชน์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ผู้พิพากษา
 2. อัยการ
 3. ทนายความ
 4. ตำรวจ
 5. อาจารย์
 6. นิติกร
 7. นายทหารพระธรรมนูญ
 8. นักกฎหมายในภาครัฐและเอกชน
 9. ที่ปรึกษากฎหมาย
 10. เจ้าพนักงานบังคับคดี
 11. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 12. เจ้าพนักงานคดีปกครอง
 13. เจ้าพนักงานปกครอง
 14. เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น
 15. อาชีพอิสระอื่นๆ