คณะนิติศาสตร์ มรส. โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

No Gift Policy

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ปฏิบัติตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)อย่างเคร่งครัด