รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบคลังหน่วยกิตประจาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2567

Credit inventory system

        ตามที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรระบบคลังหน่วยกิตประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนั้น
       บัดนี้คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรระบบคลังหน่วยกิตประจาภาคเรียนที่1
ปีการศึกษา 2567ในวันเวลา สถานที่และวันประกาศผลสอบตามรายละเอียดดังนี