อบรมเชิงปฏิบัติการสมดุลชีวิตเพื่อความสุขในการทำงาน Happy Work Life Balance

Happy Work Life Balance
Mission LAW SRU. #การพัฒนาตนเอง ให้มีความเชี่ยวชาญในหน้าที่
นางนงคราญ จิวจีรชยา นางมยุเรศ แขสมบุญ นางนราวดี ถาวรานุรักษ์ นายเทพพร ฉิมพิมล และนางสาวรุ่งฤทัย เต็มไป บุคลากรคณะนิติศาสตร์
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสมดุลชีวิตเพื่อความสุขในการทำงาน Happy Work Life Balance กิจกรรมที่ 2 ปรับกระบวนการคิดเพื่อการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 โดยคณะวิทยากรจาก บริษัท กล้าก้าว อินสไปเรชั่น จำกัด เพื่อให้บุคลากรเกิดแรงบันดาลใจ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
กิจกรรมไฮไลท์ ได้แก่ หุ่นนิ้วเชื่อมสัมพันธ์ Wheel of Happy Work Life Balance
ผูันำสี่ทิศ เป็ดเจ้าปัญหา และส่งแรงใจ สานมือสื่อพลัง ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 1 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี