ประวัติความเป็นมา

สมาคมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ก่อกำเนิดมาจากศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่เคยศึกษาเล่าเรียนกันมาจึงได้มีการพบปะสังสรรค์กันอยู่เสมอ ประกอบกับมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น จึงเกิดความคิดที่ต้องการให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์มากกว่าการพบปะสังสรรค์ เพียงอย่างเดียว เพราะมิได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมหรือส่วนรวมแต่ประการใด โดยเฉพาะการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชาความ รู้เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพ
ดังนั้น  จึงมีความประสงค์ร่วมกันที่จะก่อตั้งสมาคมคณะนิติศาสตร์ขึ้น  เนื่องจากในปัจจุบัน มีศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาแล้วจำนวนประมาณ ๙๐๐ คน ซึ่งเป็นจำนวนมากพอสมควร และมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงาน เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและร่วมกันพัฒนาสังคม ดังนั้นจึงได้มีการก่อตั้งสมาคมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีขึ้น