คณะนิติศาสตร์ มรส. ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2564

ประเมินคุณภาพ
คณะนิติศาสตร์ มรส. #เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้ผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดี (3.89)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องฝึกทักษะนักกฎหมายภาคปฏิบัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ #เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 🌎 โดยการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings
☑ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ ประธานกรรมการ
☑ 2. อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว กรรมการ
☑ 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ กรรมการ
☑ 3. อาจารย์สุนิสา หาบสา กรรมการและเลขานุการ
✅เริ่มใช้บังคับครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547
✅มีการปรับปรุงหลักสูตร 4 ครั้ง คือเมื่อปี พ.ศ. 2551, พ.ศ. 2555, พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2563
✅โดยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ สกอ.กำหนด และตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ พ.ศ. 2561
☑ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพชร ขวัญใจสกุล ประธานหลักสูตร
☑รองศาสตราจารย์ สิทธิกร ศักดิ์แสงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
☑ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รพี พิกุลงาม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
☑ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรวิไล อุ้ยดำรงธรรม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
☑ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิรมล ยินดี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

One thought on “คณะนิติศาสตร์ มรส. ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2564

  1. Pingback: คณะนิติศาสตร์ มรส. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ห

Leave a Reply