คณะนิติศาสตร์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพจากองค์กรวิชาชีพ คือ เนติบัณฑิตยสภารับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2551 และสภาทนายความรับรองเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2552 ดังนั้น บัณฑิตที่จบการศึกษาทุกคนสามารถศึกษาต่อเนติบัณฑิตยสภา และสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนของคณะนิติศาสตร์

ที่ หลักสูตร จำนวนหลักสูตร หมายเหตุ
ประกาศนียบัตร ป.ตรี ป.โท ป.เอก
1 นิติศาสตรบัณฑิต 1 คณะจัดการเรียนการสอนดังนี้

1) ภาคปกติ

2) โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศ.บท)

3) โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต

2 นิติศาสตรมหาบัณฑิต 1
3. ประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) 2 1) หลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน (คาดว่าจะเปิดสอนประมาณภาคเรียนที่ 2/2562)

2) หลักสูตรกฎหมายปกครอง (คาดว่าจะเปิดสอนประมาณกลางปี 2562)

รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี
ชื่อคณะ/สถาบันอุดมศึกษา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ :Bachelor of Laws Program
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
      ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต (นิติศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย) : น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :LL.B.

ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรปรับปรุง 2560

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร :ไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

อนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี : 28 มีนาคม 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร : 4 ธันวาคม 2560

ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีณฐภัทร  ถิรารางค์กูล
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิไล  อุ้ยดำรงธรรม
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร  ขวัญใจสกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์

รายละเอียดหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
ชื่อคณะ/สถาบันอุดมศึกษา : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Laws Program in Laws

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) :  นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) :  น.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Master of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  LL.M.

ประเภทหลักสูตร : หลักสูตรใหม่ 2561
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี :  24 เมษายน 2561

ปีที่เริ่มใช้หลักสูตร :  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรดารมย์  รัตนวุฒิ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์
3. ดร.นพดล  ทัดระเบียบ

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น)

1.หลักสูตรกฎหมายเฉพาะด้าน
2. หลักสูตรกฎหมายปกครอง (ก.ศป. รับรอง)