หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย นิติศาสตร์บัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย นิติศาสตร์บัณฑิต ชื่อย่อ: น.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of laws ชื่อย่อ: LL.B

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ

คณะ: นิติศาสตร์

1 รายวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                              30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                                                                                          9 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                                                              6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                                                               6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                                                                      9 หน่วยกิต
2 หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                                    96 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ                                                                                                        81 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาเลือก                                                                                                        15 หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                  6 หน่วยกิต

ดูแผนการเรียน