รศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง

ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.สิทธิกร  ศักดิ์แสง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ รศ.สิทธิกร  ศักดิ์แสง สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559