นิติศาสตร์ มรส.เสริมทักษะใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อสืบค้นข้อมูลนักกฎหมาย

นิติศาสตร์

วันที่ 4 กันยายน 2562 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์และการสืบค้นสำหรับนักฎหมาย ให้แก่นักศึกษานิติศาสตร์ชั้นปีที่ 2 จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า ปัจจุบันการสื่อสารไร้พรหมแดน  เทคโนโลยีที่ทันสมัยส่งผลให้การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีด้านการสืบค้นข้อมูลทางกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตรจารย์เพชร  ขวัญใจสกุล รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการ อบรมคอมพิวเตอร์และการสืบค้นสำหรับนักกฎหมาย เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถนำไปปฎิบัติงานทางกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การสืบค้นคำพิพากษา  การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ กฎหมายอาญาในความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการสืบค้นข้อมูล  ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.นิสิต อินทมาโน ผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นสำหรับนักกฎหมายให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ที่คณะกำหนดว่า “บ่มเพาะวิชาการ สร้างประสบการณ์วิชาชีพ”