ขอแสดงความยินดี แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทั้ง 4 ท่านคณะนิติศาสตร์

ยินดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติพิชญ์ โสภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัชทีปต์ จิรหิรัญธนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภัทรชญา วีระกูลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย