ขอแสดงความยินดี แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร ถิ่นเขาต่อ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร ถิ่นเขาต่อ สังกัด คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตามมติสภามหาวิทยาลัย