คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งฝ่ายหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
มีหน้าที่ วางระบบและจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับงานประคุณภาพการศึกษา และดำเนินงานอื่นตามที่คณบดีมอบหมาย
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์ ประธานกรรมการ
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรดารมย์ รัตนวุฒิ กรรมการ
3.ว่าที่ร้อยตรี ผศ.ดร ณฐภัทร ถิรารางค์กูล กรรมการและเลขานุการ
4.นางมยุเรศ  แขสมบุญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ