คณะนิติศาสตร์ มรส. รับการตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลขุนทะเล

รับการตรวจประเมินมาตรฐาน
คณะนิติศาสตร์ มรส. รับการตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลขุนทะเล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชน
           เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุตตาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชยา มณีนาวา ผู้อำนวยการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนฯคณะนิติศาสตร์ และคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนฯคณะนิติศาสตร์ ให้การต้อนรับนายเชิดชาย ช่วงเสน ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการประจำสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่มาร่วมประชุมคณะทำงานบริหารศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลขุนทะเล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี และตรวจประเมินมาตราฐานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนฯ พร้อมทั้งมีการมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน
          ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลขุนทะเล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี พร้อมให้บริการประชาชนในเรื่องของการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562