คณะนิติศาสตร์ มรส. ร่วมกับศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการ”ร่วมใจไกล่เกลี่ย” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

ร่วมใจไกล่เกลี่ย
       คณะนิติศาสตร์ มรส. #ร่วมกับศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการ”ร่วมใจไกล่เกลี่ย” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมชุมชนท้องถิ่น
✅เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม GA 104 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ร่วมเปิดโครงการและให้การต้อนรับ คณะวิทยากร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสที่ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อ ลดปัญหาความขัดแย้งในสังคมชุมชนท้องถิ่นได้ต่อไป
🔺หัวข้อบรรยาย
ความรู้เกี่ยวกับคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยค่าเสียหายทางแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา
วิทยากรโดย นายชัชรินทร์ เจียมพงศ์ไพศาล ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
– ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
วิทยากรโดย นายเกรียงศักดิื รอดพันธุ์ชู ผู้พิพากษาหัวคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี