นิติศาสตร์ มรส.ร่วม กสม.จัดประชุมศูนย์สิทธิมนุยชน ภาคใต้

นิติศาสตร์ มรส.ร่วม กสม.จัดประชุมศูนย์สิทธิมนุยชน ภาคใต้

วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 นายชาติชาย สุทธิกมล กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและนายโสภณ จริงจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เดินทางมาประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สิทธิมนุยชน ภาคใต้ และจัดทำแผนปฏิบัติการและขอจัดสรรงบประมาณประจำปีของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้  ณ ห้องผุดตาน อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นิติศาสตร์ มรส.ร่วม กสม.จัดประชุมศูนย์สิทธิมนุยชน ภาคใต้ นิติศาสตร์ มรส.ร่วม กสม.จัดประชุมศูนย์สิทธิมนุยชน ภาคใต้ นิติศาสตร์ มรส.ร่วม กสม.จัดประชุมศูนย์สิทธิมนุยชน ภาคใต้ นิติศาสตร์ มรส.ร่วม กสม.จัดประชุมศูนย์สิทธิมนุยชน ภาคใต้
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ      พ. ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ ประกอบกับมติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านบริหาร ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ นายชาติชาย สุทธิกมล กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ           ที่ปรึกษา

๑.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี                         ที่ปรึกษา

๑.๓ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่                   ปรึกษา

๑.๔ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี          ที่ปรึกษา

๑.๕ ยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                      ที่ปรึกษา

๑.๖ นางสาวยุพดี สุขแสง                                                                  ที่ปรึกษา

นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑.๗ นายโสภณ จริงจิตร                                                                     ประธานกรรมการ

รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑.๘ นายสมชาย บุญคงมาก                                                              ประธานกรรมการร่วม                                                                                                                           ประธานกรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายคณะนิติศาสตร์ มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๑.๙ นายทศพร จินดาวรรณ                                                               กรรมการ

รองคณบดีฝ่ายแผนและบริหารงานบุคคลคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๑.๑๐ นายประดิษฐ์ จันทร์แจ่มใส                                                      กรรมการ

ประธานชมรม สื่อสารมวลชลจังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑.๑๑ นายภานุวัฒน์ เสียงเลิศ                                                           กรรมการ

ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑.๑๒ นางสาวนิรมล เชื้อไทย                                                           กรรมการ

ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน

๑.๑๓ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย           กรรมการ

๑.๑๔ ผู้อำนวยการกลุ่มประสานงานเครือข่าย                                  กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๕ นางสาวฉัตตมาศ วิเศษศิลป์                                                   กรรมการและเลขานุการ่วม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและบริหารงานบุคคล

๑.๑๖ นายลือศักดิ์ ปรัชญาธนกุล                                                      ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑.๑๗ นายวรพล ครุตเนตร                                                               ผู้ช่วยเลขานุการ

เจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑.๑๘ นายสุชาติ ด้วงทองกุล                                                          ผู้ช่วยเลขานุการนักวิชาการศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

๑.๑๙ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐวุฒิ แก้วเหล็ก                                               ผู้ช่วยเลขานุการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้

๒.อำนาจและหน้าที่

๒.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการและขอจัดสรรงบประมาณประจำปีของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้

๒.๒ ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

๒.๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้

๒.๔ รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ เป็นรายไตรมาสและประจำปี

๒.๕ ประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้

๒.๖ การดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอบหมาย
[cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”nhrc4052561″ cs_gal_pagination=”On”]