นิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

โครงการวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560

วันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ หอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ และวัดใกล้เคียงในชุมชน โดยมี อาจารย์ นักศึกษา บุคลาการ มรส.ร่วมกับโรงเรียนในชุมชนและชาวบ้านในท้องถิ่น เน้นให้นักศึกษาทำกิจกรรมตอบแทนสังคม

วันอาสาฬหบูชาเริ่มต้นในครั้งพุทธกาลหลังจากพระศาสดาตรัสรู้ในวันเพ็ญเดือน 6 แล้ว ทรงเสวยวิมุตติสุข คือ ความสุขจากการหลุดพ้นเป็นเวลา 7 สัปดาห์ หลังจากนั้นทรงพระปริวิตกว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้งมากหมู่สัตว์ที่ยังมีกิเลสหนายากที่จะรู้เห็นตามได้ ท้าวสหัมบดีพรหมทรงทราบความปริวิตกของพระองค์จึงมาทูลอาราธนาให้พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่หมู่เทพเทวดา และปัญจวัคคีทั้ง 5 ชาวพุทธจึงถือว่าเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งที่จะพึงประกอบการบูชาทั้งส่วนอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา

ส่วนวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยเหตุผลพระภิกษุจะหยุดจาริกไปยังสถานที่อื่นๆแต่จะเข้าพักอยู่ประจำในวัดแห่งเดียวตามพุทธบัญญัติ  การที่พระภิกษุอยู่ประจำที่นานๆ ย่อมมีโอกาสได้สงเคราะห์กุลบุตรที่ประสงค์จะอุปสมบทเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและสงเคราะห์พุทธบริษัททั่วไป

คณะนิติศาสตร์ได้ให้ความสำคัญในการบำรุงและสืบทอดพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหน้าที่พุทธศาสนิกชนที่ดีอีกทั้งศาสนาพุทธยังเป็นศาสนาประจำชาติไทยด้วย