นิติศาสตร์ มรส.ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัด“คลินิกกฎหมาย” เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ชุมชน

ฝ่ายบริการวิชาการ

วันที่ 30 เมษายน 2561 คณะนิติศาสตร์ ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดโครงการคลินิกกฎหมาย เรื่อง สิทธิประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ บทบาททนายความในการช่วยเหลือประชาชน
ณ ชุมชนศรีธานี-ยางงาม ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
อาจารย์อภิชาติ  โกศล หัวหน้าฝ่ายงานบริการวิชาการ กล่าวว่า งานโครงการคลิกนิคกฎหมายครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับชุมชนอีกด้วย

#กิจกรรม ให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเรื่องสิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และบทบาททนายความในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
#ขอบคุณ คณบดี,วิทยากร,ผู้นำชุมชน,ชาวบ้าน,และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้การดำเนินโครงการสำเร็จไปได้ด้วยดี
#ฝ่ายบริการวิชาการ