ขอแสดงความยินดี

เมล็ดพันธ์ทางกฎหมาย มรส.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่านิติศาสตร์

ที่สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิต สมัย 68-69

1.นายกิตติ  สังขภิรมย์ (พี่บิว)
2.นายภาณุพงศ์  ทองชล (พี่น้อย)
3.นางสาวสุนิสา คงพัฒน์  (พี่ก้อย)
4.นายฟายือรี  อาแว (พี่ยี)

ที่สอบผ่านใบอนุญาตให้เป็นทนายความ ภาคปฎิบัติ รุ่น 46

1.นายวุทธิพงศ์ ขุนเศษฐ
2.นายฟายือรี อาแว
3.นายอรรถพงศ์ เทพทัศน์