โครงการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูกฎหมาย : เรียนรู้จาก ครูต้นแบบ

ครูต้นแบบ

คณะนิติศาสตร์ มรส. ขอเชิญ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์และอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วม โครงการพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูกฎหมาย : เรียนรู้จากครูต้นแบบ

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องฝึกทักษะนักกฎหมายภาคปฎิบัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
🌟พบกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี วงษ์วิฑิต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง