วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นิติศาสตร์ มรส.จัดงานสถาปนาเน้นสร้างความรักและผูกพันต่อองค์กร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการความรู้และผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมและประเทศชาติ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปได้ประกอบวิชาชีพและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องสามารถสร้างชื่อเสียงและเกียรติยศให้แก่คณะนิติศาสตร์ เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมตลอดมา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันระหว่างพี่น้องและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของชาวนิติศาสตร์เพื่อสร้างเครือข่ายวิชาชีพ โดยจะมีการทำบุญตักบาตรร่วมกัน การแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า
วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผศ.นนทชัย  โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 18  เมษายน  2561 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี คณะฯจึงได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารและเครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ และจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะ ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามในการจัดกิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนาคณะ เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกของบุคลากรและนักศึกษาให้มีความรักและผูกพันต่อองค์กร เสริมสร้างความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน
[cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”establish2561″ cs_gal_pagination=”On”]

ดูภาพกิจกรรมเพิ่ม