การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ | OIT

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ลำดับรายการ
O1โครงสร้าง
O2ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือแผนการพัฒนาหน่วยงาน
O5ข้อมูลการติดต่อ
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์
O8Q&A
O9Social Network
Facebook | Twitter | Line | Instagram | Youtube

9.2 การบริหารงาน

ลำดับรายการ
O10แผนดำเนินงานประจำปี
เงินรายได้ | เงินแผ่นดิน
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O13มาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17E-Service

9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ลำดับรายการ
O18แผนดำเนินงานประจำปี
เงินรายได้ | เงินแผ่นดิน
O19รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O20รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
เงินรายได้ | เงินแผ่นดิน
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ลำดับรายการ
O25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

ลำดับรายการ
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

10.1 การดำเนินเพื่อป้องกันทุจริต

ลำดับรายการ
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

10.2 มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต

ลำดับรายการ
O42มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
O43มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
O44มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O46มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ