คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้จัดตั้งฝ่ายแผนและบริหารงานบุคคล 
มีหน้าที่ งานวางแผนบริหารจัดการคณะ งานบริหารงบประมาณ งานบิรหารและพัฒนาบุคลากร คุณภาพอาจารย์ จะต้องดำเนินงานสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ และดำเนินงานอื่นตามที่คณบดีมอบหมาย
1.อาจารย์ทศพร  จินดาวรรณ ประธานกรรมการ
2.อาจารย์วราภรณ์  ปิ่นแก้ว กรรมการ
3.อาจารย์ฉัตรมาศ  วิเศษสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
4.น.ส.พนอมพรรณ ทัดทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

งานแผนและงบประมาณ

ประกอบด้วยงานย่อยๆดังนี้

  • งานโครงการ/กิจกรรม
  • งานพัฒนาบุคลากร
  • งานบริหารความเสี่ยง
  • งานต้นทุนต่อหน่วย