นิติศาสตร์ มรส.เน้นศึกษาดูการปฏิบัติงานจริงจากองค์กรวิชาชีพกฎหมาย

วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์  2561 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีภารกิจหลักคือการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานทางด้านวิชาการ นอกจากคณะฯจะต้องรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนในด้านทฤษฎีและหลักกฎหมายแล้ว ยังมีความจำเป็นที่จะต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ไปศึกษาดูการปฏิบัติงานจริงของบุคลากรและองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะทำให้ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานโดยตรง  การศึกษาดูงานภาคปฏิบัติยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการเข้ากับการเรียน การสอนซึ่งจะทำให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการและการทำงานในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างถ่องแท้

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีโครงการศึกษาดูงานองค์กรวิชาชีพด้านกฎหมายให้แก่นักศึกษาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์จริง

สถานที่ดำเนินงาน : องค์กรวิชาชีพกฎหมาย เขตกรุงเทพมหานคร

  1. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
  2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
  3. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
  4. พิพิธภัณฑ์อัยการไทย
    ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม  https://www.facebook.com/pg/LawSRU-188328597894156/photos/?tab=album&album_id=1690013597725641