นิติศาสตร์ มรส. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

นิติศาสตร์ มรส. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 อาจารย์นนทชัย โมรา  คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับคณะ ณ ห้องพุดตาน อาคารคณะนิติศาสตร์ สำหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะนิติศาสตร์ครั้งนี้ ประกอบด้วย

  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพขร ประธานกรรมการ
  2. รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์ กรรมการ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล กรรมการ
  4. อาจารย์ศุภชัย ดำคำ กรรมการ
  5. นางสาวสุภาวดี ใกล้ถิ่น กรรมการและเลขานุการ
    นิติศาสตร์ มรส. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ศศิธร วรรณพงษ์ ได้มีข้อเสนอแนะให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์สอดคล้องตามเกณฑ์มากยิ่งขึ้นในปีต่อๆไป รวมทั้งกล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์ในปีที่ผ่านมาอีกด้วย
นิติศาสตร์ มรส. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ นิติศาสตร์ มรส. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ นิติศาสตร์ มรส. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ นิติศาสตร์ มรส. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ นิติศาสตร์ มรส. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะนิติศาสตร์ มรส. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ