งานวิจัยปี 2560

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2560

ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 180,000  บาท

 

ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ หมายเหตุ
ผศ.ดร.อัคคกร  ไชยพงษ์

ร่วมกับ นางสาวนิรมล ยินดี

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ กรณีศึกษาสำนักงานยุติธรรมจังหวัด         สุราษฎร์ธานี 60,000
นายรพี  พิกุลงาม สิทธิของผู้ค้ำประกัน ศึกษากรณีสิทธิก่อนการชำระหนี้ของผู้ค้ำประกัน 60,000
นายเพชร  ขวัญใจสกุล มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดี

อาญาในชั้นก่อนฟ้อง

 

60,000