งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

สรุปรายชื่อนักวิจัยคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

หมวดเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ  2561

ทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัย จำนวน 304,000  บาท

 

ผู้วิจัย โครงการวิจัย งบประมาณ สถานะ
อาจารย์ขวัทยา  บุญเชิด สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดิน ศึกษาชุมชนคลองไทร หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง

อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย
อาจารย์ฉัตตมาศ วิเศษสินธุ์ ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทางคดีความผิดตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง

 

38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย
อาจารย์ฐาณิตา  อินทร์ดำ ความผิดฐานดำรงชีพด้วยรายได้จากผู้ซึ่งค้าประเวณีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 286  ศึกษาเปรียบเทียบกับความผิดฐานพรากเด็กอายุไม่เกิน 16 ปี ไปเพื่อหากำไรตามประมวลกฎหมายอาญา   มาตรา 317 วรรค 3

 

38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย
อาจารย์ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์ มาตรการการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะขายเพื่อการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย
ผศ.ศักดิ์กฤต  แจมิตร ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงทะเลชายฝั่งในอ่าวบ้านดอนของตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย
อาจารย์ศิวัชทีปต์ จิรหิรัญธนากร มาตรการทางกฎหมายในการบริหารจัดการการทำงานของคนงานต่างด้าวประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษาอำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย
อาจารย์สุนิสา หาบสา มาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าปาเต๊ะ

 

38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย
อาจารย์อภิศักดิ์  พุฒทอง ปัญหาทางกฎหมายการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ป่าพรุทุงกระจูด

 

38,000 อยู่ระหว่างดำเนินงานวิจัย