ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกันคุณภาพ

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมพุดตาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก โดยเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท์ เป็นประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  ทองแจ่ม เป็นกรรมการ และดร.ชมพูนุท  ชัยรัตนะ เป็นกรรมการเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวิไล  อุ้ยดำรงธรรม หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดให้ สถาบันการศึกษาจัดทำการประเมินตนเองเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัดเป็นประจำทุกปีนั้น อีกทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้มีการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมาตลอด รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยได้กำหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งได้กำหนดหลักการพัฒนาและหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพไว้แตกต่างจากเดิมนั้น เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้เกิดการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติในการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะนิติศาสตร์ จึงได้จัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  วัตถุประสงค์  เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะนิติศาสตร์  เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของคณะฯ ระดับหลักสูตรและเพื่อนำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนามาปรับปรุงและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

ดูภาพกิจกรรม ทาง facebook