SRU LAW TALK EP 13 การเลือกตั้ง

ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประเทศไทยทำไมต้องมีการเลือกตั้ง รูปแบบของการเลือกตั้งมีกี่ระบบ อะไรบ้าง แล้วประเทศไทยใช้รูปแบบการเลือกตั้งรูปแบบใด และกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งมีกฎหมายใดบ้าง ไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ