นิติศาสตร์ มรส.จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าทำ

นิติศาสตร์ มรส.จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าทำ

วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษา  ณ บ้านริมธาร คีรีวง อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช   เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าพูด กล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้องและดีงาม จึงมีความจำเป็นต้องมีแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยมีทนายความ ทักษิณ  เดชแก้วและนายพรศักดิ์ สุรินทร์ราช เป็นวิทยากรและทั้งสองคนก็เป็นศิษย์เก่าอีกด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า สมัยตนเป็นนักศึกษาแม้ว่าเกรดเฉลี่ยจะน้อยไปสักนิดนึงแต่ประสบการณ์ชีวิตได้เกียรตินิยมแน่นอน  เพื่อให้การดำเนินการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะนิติศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจำเป็นต้องฝึกทักษะประสบการณ์ความเป็นผู้นำให้กับสโมสรนักศึกษาเพื่อนำไปสู่การเป็นผู้นำที่ดี คณะฯจึงได้จัดทำโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ขึ้นเพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีส่วนช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆให้การดำเนินงานของคณะฯสามารถดำเนินการได้สำเร็จกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำนักศึกษาโดยการอบรมหรือใช้กิจกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาผู้นำนักศึกษาให้มีความเป็นผู้นำสูงขึ้นมีความสามารถในการครองตน ครองคน และครองงานเพื่อพัฒนานักศึกษารวมทั้งให้มีเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้นำนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาใหม่ และส่งเสริมให้สโมสรนักศึกษา ตัวแทนนักศึกษาได้เรียนรู้หลักการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีความคิดริเริ่มสังสรรค์ กล้าคิด กล้าทำ ในสิ่งที่ถูกต้องดีงามและสามารถสนับสนุนภารกิจด้านต่างๆของคณะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
[cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”students-are-creative” cs_gal_pagination=”On”]

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม