ปฐมนิเทศนักกฎหมายของพระราชา เน้น นศ. น้อมนำพระราโชบายในหลวง ร. 10

ปฐมนิเทศนักกฎหมายของพระราชา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดปฐมนิเทศนักศึกษา ว่าที่นักกฎหมายของพระราชา รักษาการอธิการเผย เน้น นศ.น้อมนำพระราโชวาทในหลวงราชการที่ 10 มาพัฒนาท้องถิ่น เน้นให้นักศึกษาน้อมนำพระราโชบายในหลวงราชการที่ 10 มาพัฒนาท้องถิ่น โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทนักศึกษากับการรับใช้ท้องถิ่น”

วันนี้ 25 กรกฎาคม 2560 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) จัดปฐมนิเทศนักศึกษาน้องใหม่ ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทนักศึกษากับการรับใช้ท้องถิ่น

ผศ.สมทรง นุ่มนวล รักษาการอธิการบดี มรส. ประธานในพิธีเปิดเผยว่า ตามที่ในหลวงรัชการที่ 10 ได้ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศ ทำงานเพื่อชุมชนท้องถิ่นนั้น ทางราชภัฏสุราษฎร์ธานีจึงกำหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นตามปรัชญามหาวิทยาลัยเป็น “สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมารับใช้ชุมชนท้องถิ่น

ด้านอาจารย์นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มรส. กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งได้ตระหนักถึงการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น รู้ถึงบทบาทและนำความรู้ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดแก่ชุมชนท้องถิ่นซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทางคณะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาทนักศึกษา จึงเชิญบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในการรับใช้ชุมชนท้องถิ่น โดยสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้นักศึกษามองเห็นและนำไปใช้ในทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้เป็นอย่างดี

ทาง นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย วิทยากรในงาน ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้ความรู้ในหัวข้อ “บทบาทนักศึกษากับการรับใช้ท้องถิ่น” ชี้ ในฐานะคนของพระราชา เราต้องตระหนักว่าพระราชามีความหมายต่อบ้านเมืองมากแค่ไหน และจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อรับใช้พระองค์ท่าน ซึ่งหมายถึงการที่นักศึกษาจออกไปรับใช้ชุมชนท้องถิ่นเพื่ออนาคตของประเทศไทย หากตระหนักได้แล้วตัวของนักศึกษาเองจะเป็นตัวกำหนดบทบาทหน้าที่ในการทำงานให้กับท้องถิ่นได้อย่างแน่นอน

อาจารย์กิตติพิชญ์  โสภา รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า และอาจารย์ขวัญยา บุญเชิด ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมจัดพิธีมอบเข็มนักกฏหมายและแนะนำผู้บริหารและคณาจารย์ในคณะให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักอีกด้วย เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาให้เกิดความอบอุ่นและสร้างสายสัมพันธ์อันดีร่วมกันระหว่างคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่อันจะส่งผลให้นักศึกษามีความผูกพันและเป็นพลังสำคัญต่อการพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยในอนาคตรวมทั้งจะเป็นการสืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม

นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก เขียนข่าว
นายเทพพร ฉิมพิมล ถ่ายภาพ ดูภาพกิจกรรมเพิมเติม