นิติศาสตร์ มรส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ

นิติศาสตร์ มรส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ

คณะนิติศาสตร์กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการให้แก่อาจารย์ บุคลากรคณะนิติศาสตร์ วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง LAW202 ณ อาคารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ตันสูงเนิน เป็นวิทยากร จุดประสงค์เพื่อให้อาจารย์ บุคลากรได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ การจดรายงานการประชุม และการบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา ตลอดจนได้ทบทวนความรู้ให้มีสมรรถนะให้ดียิ่งขึ้น

นิติศาสตร์ มรส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ นิติศาสตร์ มรส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ

นางนงคราญ  จิวจีรชยา
 เจ้าหน้าที่ธุรการประจำคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐาน เทคนิคและศิลปะในการใช้ภาษาที่ดีควบคู่ไปกับความรู้ในระบบงานสารบรรณ คณะนิติศาสตร์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบงานสารบรรณ การเขียนหนังสือติดต่อราชการ การจดรายงานการประชุม และการจัดทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา เป็นต้น เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการปฏิบัติงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพภาพการบริหารงานในองค์กรเป็นอย่างมาก จึงเห็นควรให้มีจัดอบรมในเรื่องดังกล่าวให้แก่บุคลากรในคณะนิติศาสตร์ เพิ่มเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงานต่อไป

ภาพกิจกรรม

[cs_gallery column_size=”1/1″ cs_gal_layout=”gallery-medium” cs_gal_album=”documentation2561″ cs_gal_pagination=”On”]

 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่ม