คณะนิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต จัดการเรียนการสอนในรายวิชา หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดย ศ.ณรงค์ ใจหาญ

 
         วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ศ.ณรงค์ ใจหาญ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (DJA) เป็นเกียรติบรรยายสรุปให้แก่นักศึกษาโครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) รุ่น 12 รายวิชาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี ผศ.กิตติพิชญ์ โสภา อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา กล่าวต้อนรับ
        โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต เป็นการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้จบปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ มาแล้ว โดยผู้สำเร็จการศึกษา จะได้รับวุฒิการศึกษา “นิติศาสตรบัณฑิต”