คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดกิจกรรม เสวนาภาษากฎหมาย ให้นักศึกษาได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษา สร้างทัศนคติที่ดีและเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพ สู่การเป็นนักนิติศาสตร์

 
วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมราชาวดี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักนิติศาสตร์ ให้มีคุณลักษณะวิศวกรสังคม กิจกรรม “เสวนาภาษากฎหมาย” ครั้งที่ 1 พูดคุยกับพนักงานอัยการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโลกทัศน์ด้านการศึกษาสร้างทัศนคติที่ดีและเตรียมความพร้อมด้านทักษะวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพการทำงานเป็นนักกฎหมายภาคปฏิบัติ และเป็นนักนิติศาสตร์ที่มีอัตลักษณ์เป็นวิศวกรสังคม ได้รับเกียรติจากอัยการญาดา รัตนอารักขา ร่วมเสวนากับ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 กว่าคน
กิจกรรม “เสวนาภาษากฎหมาย” ทางคณะนิติศาสตร์ จะเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย มาร่วมพูดคุยกับนักศึกษาที่มีความสนใจในวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และได้ทราบถึงเส้นทางในการเข้าสู่วิชาชีพทางด้านกฎหมาย