คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สำหรับการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาการ สร้างนักนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม

        วันที่ 19 – 20 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมบรอดบิล โรงแรม ดีวาน่า กระบี่ อ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ3.) โดยมี ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์ ร่วมจัดทำร่างรายละเอียดของรายวิชา (มคอ3.) สำหรับการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาการ สร้างนักนิติศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคม