คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดประชุม เตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประชุม
คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดประชุม สโมสรนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาหัวหน้ากลุ่มเรียนภาคปกติทุกชั้นปี เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
        เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ ห้องพุตตาน อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อาจารย์ฐาณิตา อินทร์ดำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่า จัดประชุมสโมสรนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาหัวหน้ากลุ่มเรียนภาคปกติทุกชั้นปี ซึ่งนำโดยนายสมชาย แก้วขาว นายกสโมสรนักศึกษาภาคปกติ เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้
 
#คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี “สถาบันที่ผลิตนักนิติศาสตร์ให้มีอัตลักษณ์เป็นคนดีเพื่อสังคม และมีทักษะเป็นวิศวกรสังคม สร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”