คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดเวทีเสวนา เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน และการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่น้ำตกภูริน บ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนน้ำตกภูริน บ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี “กิจกรรมการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่” โดยฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชยา มณีนาวา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.รัชนี สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน คณะนิติศาสตร์ และคณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ ได้จัดทำโครงการการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนน้ำตกภูริน บ้านสวนปราง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพูดคุย เสวนา ถึงการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่น้ำตกภูริน ระหว่างชาวบ้านสวนปรางกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาทางกฎหมายในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่น้ำตกภูริน บ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเกียรติจากนายกรกช หวังสุด หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกสี่ขีด ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมเสวนาพูดคุย ซึ่งผลจากการพูดคุยเสวนาทำให้ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาปัญหาพื้นที่ทับซ้อน และการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่น้ำตกภูรินได้