คณะนิติศาสตร์ มรส. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระดับปริญญาโท ตรี และหลักสูตรระยะสั้น

 วันที่ 24 เมษายน 2566 รศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม พร้อมด้วย อ.ทศพร จินดาวรรณ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เดินทางไปยังสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี เรือนจำอำเภอไชยา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ แนะนำ หลักสูตรต่างๆ ของคณะนิติศาสตร์ที่กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่
โดยหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ 1. หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (นม.) สำหรับนิติศาสตรบัณฑิต เพื่อต่อยอดความรู้ทางกฎหมายในระดับที่สูงขึ้น 2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาที่สนใจและต้องการศึกษาในกระบวนการยุติธรรม 3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) โครงการจัดการศึกษานิติศาสตร์ ภาคบัณฑิต (Executive Law) เหมาะสำหรับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา ที่ต้องการเรียนกฎหมายเป็นปริญญาใบที่ 2 4.หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ที่ ก.ศป.รับรอง เหมาะสำหรับผู้บริหารงานภาครัฐ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักกฎหมาย ที่ต้องการความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายปกครอง