คณะนิติศาสตร์ มรส. พัฒนาเทคนิค การผลิตผลงานวิชาการโดยใช้ AI มาช่วยงานแบบมือโปร

คณะนิติศาสตร์ มรส. พัฒนาเทคนิค การผลิตผลงานวิชาการโดยใช้ AI มาช่วยงานแบบมือโปร จบงานวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม
เมื่อวันที 4 – 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องผลิตนักกฏหมายพันธุ์ใหม่ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะนิติศาสตร์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรเทคนิคการใช้ AI กับงานวิจัย “ โดยได้รับเกียรติจากดร.สุขยืน เทพทอง ผู้เชี่ยวชาญกลยุทธ์ วิจัย และพัฒนาองค์กรโดยใช้ AI เป็นวิทยากร เรียนรู้การทำงานวิจัยเสร็จสมบูรณ์แน่ แค่ใช้ AI อย่างถูกวิธี” แม้จะไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถทำได้ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำ และบุคลากร คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะนิติศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรเทคนิคการใช้ AI กับงานวิจัย “ มี ผศ.นิรมล ยินดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/กิจกรรม