คณะนิติศาสตร์ มรส.ร่วมกับ งานประกันคุณภาพการศึกษา มรส. จัดอบรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2566

คณะนิติศาสตร์ มรส.ร่วมกับ งานประกันคุณภาพการศึกษา มรส. เชิญ ศ.(พิเศษ)วิชา มหาคุณ อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ และปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและเสมอภาค ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
         วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องราชาวดี อาคารคณะนิติศาสตร์ ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้อาจารยศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2566 โดยมีอาจารย์อภิชาติ โกศล รองคณบดีฝ่ายวางแผน นโยบายและงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก ศ.(พิเศษ)วิชา มหาคุณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกรรมการอาวุโสแห่งสถาบันการต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศ สำนักงาน ณ ประเทศออสเตรีย เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จากทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมรับฟัง
       โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้การขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ และสร้างองค์กรให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และมีธรรมาธิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและเสมอภาค ทำให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้