คณะนิติศาสตร์ มรส. เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑฑิต สาขาวิชาพัฒนากระบวนการยุติธรรม

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องนักกฎหมายภาคปฎิบัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี หลักสูตรระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑฑิต สาขาวิชาพัฒนากระบวนการยุติธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยการประเมินผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Meetings มีคณะกรรมการประเมิน ได้แก่ รศ.ดร.พรเพ็ญ ไตรพงษ์ ประธานกรรมการ ดร.เพียงจิตร ตันติจรัสวโรดม กรรมการ และผศ.ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ กรรมการและเลขานุการ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตได้รับการประเมินมีค่าคะแนนอยู่ที่ระดับ 2.91 คะแนน ผ่านการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน ได้แก่ 1.รศ.ดร.อัคคกร ไชยพงษ์ 2.รศ.สิทธิกร ศักดิ์แสง 3.ผศ.ดร.ภูภณัช รัตนชัย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ได้เริ่มจัดการเรียนการสอน เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2565 แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข โดยจัดโครงสร้างหลักสูตรเป็น 1 กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม มีนักศึกษา 1 รุ่น จำนวน 16 คน และตอนนี้หลักสูตรฯกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 2 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คณะนิติศาสตร์ ยุติธรรม ได้เริ่มจัดการเรียนการสอน เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2/2565 แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข โดยจัดโครงสร้างหลักสูตรเป็น 1 กลุ่มวิชา คือกลุ่มวิชาการพัฒนากระบวนการยุติธรรม มีนักศึกษา 1 รุ่น จำนวน 16 คน และตอนนี้หลักสูตรฯกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 2 ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่คณะนิติศาสตร์