คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาออนไลน์ M00C ตามมาตรฐานสากล

ผศ.สมชาย บุญคงมาก ผศ.พงศกร ถิ่นเขาต่อ ผศ.พิซยา มณีนาวา ผศ.ขวัญทยา บุญเชิด อ.อภิรดี กิตติสิทโธ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ นายเทพพร ฉิมพิมล บุคลาครสายสนับสนุน คณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารายวิชาออนไลน์ M00C ตามมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ณ ห้อง GSB Innovation Club คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี