พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูกฏหมาย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ จากครูต้นแบบ ศ.ดร.คณิต ณ นคร

คณะนิติศาสตร์ มรส. พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูกฏหมาย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ จากครูต้นแบบ ศ.ดร.คณิต ณ นคร ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย
      วันที 4 มิถุนายน 2567 ณ ห้องผลิตนักกฏหมายพันธุ์ใหม่ อาคารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผศ.เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม “พัฒนาจิตวิญญานความเป็นครูกฏหมาย : เรียนรู้จากครูต้นแบบ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อดีตอัยการสูงสุด และอดีตประธานกรรมการปฎิรูปกฏหมาย เป็นวิทยากรทางระบบออนไลน์ (zoom meeting) ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นหัวข้อพัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครูกฏหมายต้องประกอบไปด้วยสิ่งใดบ้าง โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ โดยมี ผศ.สุชาดา ศรีใหม่ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรม และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ/กิจกรรม