ตามรอยการศึกษาพระองค์เจ้ารพี และความล้าหลังของกฎหมายไทย

คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดบรรยายวิชาการเนื่องในงานสัปดาห์วันรพี65 เรื่อง “ตามรอยการศึกษาพระองค์เจ้ารพี และความล้าหลังของกฎหมายไทย” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายศาสตราจารย์(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ​ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา และเพื่อเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะนิติศาสตร์
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ณ ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในเปิดงาน #บรรยายวิชาการเนื่องในงานสัปดาห์วันรพี65 เรื่อง “ตามรอยการศึกษาพระองค์เจ้ารพี และความล้าหลังของกฎหมายไทย”
โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมาย ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ​ เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษา และเพื่อเป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะนิติศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชร ขวัญใจสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
☑️โดยบรรยายวิชาการเนื่องในงานสัปดาห์วันรพี65 เรื่อง “ตามรอยการศึกษาพระองค์เจ้ารพี และความล้าหลังของกฎหมายไทย” มีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมฟังบรรยายวิชาการกว่า 500 คน โดยผ่านการคัดกรองและดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการติดต่อตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขแล้ว