กิจกรรมบริการวิชาการ แก้ปัญหาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

น้ำตกภูริน
คณะนิติศาสตร์ มรส. จัดกิจกรรมบริการวิชาการ แก้ปัญหาชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวพระราโชบาย
        วันที่ 5 มีนาคม 2567 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินงานโครงการแก้ปัญหาทางกฎหมายพื้นที่ทับซ้อนน้ำตกภูริน บ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิจกรรม “ให้ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพของประชาชน และทำคู่มือทางกฎหมาย สำหรับประชาชน ครั้งที่ 2 ” โดยฝ่ายบริการวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้ความรู้ทางกฎหมาย และแบ่งกลุ่มปฏิบัติการการมีส่วนร่วม หัวข้อ : หลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนที่ประชาชนควรทราบ วิทยากรโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชยา มณีนาวา หัวข้อ :หลักสิทธิเสรีภาพ และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่ควรทราบ วิทยากรโดย :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญทยา บุญเชิด หัวข้อ :สิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่อาจถูกจำกัดโดยกฎหมาย วิทยากรโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย บุญคงมาก และปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพของชาวบ้าน วิทยากรโดย : อาจารย์ ดร.รัชนี สุขสวัสดิ์ นางนราวดี ถาวรานุรักษ์ และนางสาวรุ่งฤทัย เต็มไป คณะทำงานฝ่ายบริการวิชาการ ได้รับเกียรติจากนายเอนก รุ่งแดง กำนันตำบลคลองสระ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกิจกรรม